Projekty

Sala zamkowa, wideokonferencja

Gmina Uniejów pozyskała dotacje na realizacje działań związanych z upamiętnieniem, docenieniem, a także ochroną tradycji kwiatowych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu.

Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja

Celem projektu było upamiętnienie, docenienie i upowszechnienie wyjątkowej w Polsce tradycji sypania kwietnych dywanów, która towarzyszy obchodom Bożego Ciała w Spycimierzu. Projekt służył wzmocnieniu lokalnej tożsamości kulturowej oraz inspiracji do dalszych działań.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące zadania:

 1. Kwerendy na temat spycimierskich tradycji związanych z obchodami Bożego Ciała w archiwach pobliskich instytucji kultury, uczelni, ale także u regionalistów, miłośników wspomnianych tradycji i mieszkańców Spycimierza
 2. Wydanie albumu fotograficznego, który był dystrybuowany w Polsce i za granicą. Wydawnictwo służyło upowszechnianiu tej tradycji i prezentacji dumy z polskiej kultury ludowej
 3. Organizacja warsztatów skierowanych do liderów społeczności lokalnej mających na celu wzmocnienie zaangażowania i inspiracji do dalszej twórczej działalności. Warsztaty miały również integracyjny charakter dla lokalnej wspólnoty. Podczas zajęć z udziałem wybitnych ekspertów oraz delegatów ze społeczności rozmawiano o podobnych tradycjach, odbyła się też dyskusja nad dalszym rozwojem tradycji lokalnej i wzmocnieniem przekazu międzypokoleniowego.

Album fotograficzny

Album fotograficzny w trzech językach, według koncepcji artysty fotografika Janusza Tatarkiewicza cieszył się dużym uznaniem. Każda rodzina w parafii Spycimierz otrzymała egzemplarz publikacji.

Okładka książki z dużym kolorowym zdjęciem i tytułami w trzech językach

Pobierz album (PDF 16 MB)

Wnioskodawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
Program:  Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska
Całkowita wartość projektu: 86 600 zł
Kwota dofinansowania: 83 300 zł
Okres realizacji: 30.09.2018 – 20.11.2018 r.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji

Głównym celem było przygotowanie i opracowanie rekomendacji do planu ochrony zjawiska „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu”, które decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało w 2018 r. wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące zadania:

 1. Terenowe badania prowadzone w latach 2019-2020 przez dwa zespoły badawcze: etnograficzny – kierowany przez dr hab. Katarzynę Smyk i dotyczący turystyki i rozwoju regionalnego – kierowany przez dr. hab. Bogdana Włodarczyka z Uniwersytetu Łódzkiego. Ich celem było sporządzenie ekspertyz i sformułowanie wstępnych rekomendacji. Stanowiły one podstawę do rozpoczęcia przez depozytariuszy prac nad programem ochrony dziedzictwa.
 2. Kwerendy archiwów filmowych, a także dokumentacji filmowej i fotograficznej zjawiska.
 3. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych. W wymiarze społecznym warsztaty miały na celu integrację społeczności lokalnej wokół dziedzictwa, zaangażowanie możliwie wszystkich członków wspólnoty w działania planowania i realizacji działań ochronnych, a także wzmocnienie poczucia wysokiej wartości swojej tradycji. W wymiarze merytorycznym, chodziło o przygotowanie depozytariuszy do skutecznego realizowania, ewaluowania i aktualizowania planu ochrony tej tradycji. Ważnym elementem projektu była organizacja trzeciego i czwartego Seminarium Spycimierskiego. To kontynuacja rozpoczętych w 2018 r. międzynarodowych spotkań na temat niematerialnego dziedzictwa kultury w Polsce i na świecie. W wydarzeniu zawsze uczestniczą przedstawiciele depozytariuszy tradycji spycimierskiej.
 4. Organizacja wyjazdu studyjnego do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 5. Wydanie publikacji „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony”.  W tomie znajdują się uporządkowane wskazówki, jak z nimi dalej pracować, do kogo są kierowane oraz do jakich partnerów warto się zwrócić z prośbą o pomoc lub z propozycją współpracy. Całość omówiono z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych i warsztatów. Rekomendacje poprzedzone są ekspertyzami autorów, którzy prowadzili badania w Spycimierzu w latach 2018-2020 oraz uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez wspólnotę depozytariuszy.

Wnioskodawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
Program:  Kultura ludowa i tradycyjna
Całkowita wartość projektu: 120 153 zł
Kwota dofinansowania: 95 000 zł
Okres realizacji: 2.04.2019 – 31.12.2020

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Badania etnograficzno-antropologiczne w latach 2019-2020

Badania te odbyły się w okresie Bożego Ciała w dwóch kolejnych latach: 2019 i 2020. Zanim do nich doszło, A.W. Brzezińska (kierowniczka zespołu badawczego) oraz K. Smyk opracowały narzędzia badawcze w postaci trzyczęściowego kwestionariusza i ankiety obserwacji uczestniczącej. Metodyka ta zawierała podział badań na trzy etapy: pierwszy tuż przed świątecznym czwartkiem, drugi – w samym dniu święta, ostatni – tuż po wydarzeniach. Na wstępnym etapie wykorzystywano dwa kwestionariusze: pierwszy dotyczył oczekiwań parafian związanych z uroczystością w danym roku (autorstwa A.W. Brzezińskiej), drugi – historii i współczesności zwyczaju (autorstwa K. Smyk). W dzień Bożego Ciała badacze korzystali z arkusza obserwacji, zaś po święcie – z kwestionariusza ewaluacyjnego, którego celem było uzyskanie informacji na temat wrażeń z uroczystości oraz planów na przyszłość (autorstwa A.W. Brzezińskiej). Te cztery narzędzia zaktualizowała K. Smyk do potrzeb badawczych w 2020 roku w związku ze zmianami w obchodach Bożego Ciała spowodowanymi pandemią COVID-19. Dzięki tym narzędziom spodziewano się uzyskać wiedzę nie tylko o technicznej stronie zwyczaju, ale i towarzyszących temu emocjach i nadziejach. W sferze etnologicznej poszerzyłoby to wiedzę o funkcjonowaniu i zarządzaniu tradycją w ramach małych wspólnot. Koordynatorka działań zespołu etnograficzno-antropologicznego A.W. Brzezińska skonstruowała także zasady zapisu materiałów pobadawczych.

Pierwszy wyjazd terenowy do Spycimierza odbył się w dniach 19-21 czerwca 2019 roku. Uczestniczyły w nim badaczki: A.W. Brzezińska i dr hab. Magdalena Ziółkowska, prof. UAM, wraz z doktorantką UAM Karoliną Dziubatą oraz dr. Arkadiuszem Jełowickim z poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zgodnie z opracowanym wcześniej programem, przez trzy dni badań towarzyszono czterem rodzinom z parafii. Trzy z nich mieszkają w Spycimierzu, a jedna – w pobliskim Zieleniu. Wszystkie familie łączyło to, że miały pod opieką układanie swego odcinka kwietnych dywanów wzdłuż drogi procesji. Naukowcy przeprowadzili wywiady kwestionariuszowe (zarejestrowane w formie nagrań audio), ankiety, wykonali notatki terenowe oraz odpowiednią liczbę zdjęć.

Drugi wyjazd terenowy odbył się w dniach 10-11 czerwca 2020 roku. Diametralnie inna sytuacja społeczna spowodowana pandemią wymagała weryfikacji doświadczeń z poprzedniego roku. W dwudniowych badaniach terenowych uczestniczyły badaczki: A.W. Brzezińska, K. Dziubata, K. Smyk oraz A. Jełowicki. Ich przebieg oraz efekty dokumentacyjne były podobne do tych z 2019 roku.

Wywiady etnograficzne (2019)
Wywiady etnograficzne (2020)

I tom Serii Spycimierskiej

W ramach projektu powstał raport z przygotowanymi przez ekspertów rekomendacjami do planu ochrony Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Rekomendacje poprzedzone są ekspertyzami autorów, którzy prowadzili badania w Spycimierzu w latach 2018-2020 oraz uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez wspólnotę depozytariuszy.

Stos 5 książek. Kolejna z tytułem Procesja Bożego Ciała z tradycja kwietnych dywanów Spycimierzu stoi oparta o pozostałe pozycje.

Pobierz tom (PDF 5,8 MB)

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury, jakim jest procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. Drugim celem jest wzmocnienie potencjału mieszkańców Spycimierza – depozytariuszy tradycji.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie następujących zadań w modelu partycypacyjnym z decydującym głosem depozytariuszy:

 1. Interdyscyplinarne badania etnologiczne, geograficzno-przestrzenne, historyczne i biologiczne.
 2. Wydanie raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji.
 3. Przygotowanie podstaw działalności merytorycznej Centrum historyczno-kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało” ze szczególnym uwzględnieniem opracowania podstaw oferty edukacyjnej, opracowania założeń produktu turystyki zrównoważonej.
 4. Zbudowanie podstaw Społecznego Archiwum Spycimierskiego.

Pionierski charakter przedsięwzięcia polega na tym, że depozytariusze wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami sformułują i wprowadzą w życie ochronę swojego dziedzictwa niematerialnego w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego najbliższego otoczenia parafii spycimierskiej. Pod względem kulturowo-historyczno-przyrodniczym krajobraz obejmuje obszar gminy Uniejów, a nawet wychodzi poza jej granice administracyjne.

Wpisuje się tym w ideę zrównoważonego rozwoju, promowaną przez UNESCO i Konwencję z 2003 r. oraz w cele strategiczne programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, wpierając zjawiska kulturowe funkcjonujące na poziomie ponadlokalnym, budując platformę współpracy na poziomie regionalnym. Jest zgodne z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską w komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego  i Komitetu Regionów „W kierunku zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego w Europie”.

Wnioskodawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
Program: Kultura ludowa i tradycyjna
Całkowita wartość projektu: 131 250 zł
Kwota dofinansowania: 105 000 zł
Okres realizacji: 1.05.2021 31.12.2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

II tom Serii Spycimierskiej

Podsumowaniem projektu badawczo-aplikacyjnego realizowanego w Spycimierzu w latach 2021–2022 jest publikacja pt. Dziedzictwo niematerialne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje. Rozważania podjęte w publikacji dotyczą ochrony i zarządzania dziedzictwem niematerialnym w aspekcie materialnych zasobów i dóbr kultury, dziedzictwa przyrodniczego, historycznego, obyczajowego i związanych z nimi wartości duchowych. 

W raporcie poruszone zostały m.in. tematy dotyczące dziedzictwa kulturowego gminy Uniejów z perspektywy samorządu, omówione zostały założenia projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Przedstawione ekspertyzy dotyczą środowiska geograficznego wsi ( klimat, fauna, flora, położenie geograficzne). Na kolejnych kartach przeczytamy o walorach przyrodniczych parafii Spycimierz i jej historii. Pozostałe rozdziały dotyczą koncepcji produktu turystyki zrównoważonej Spycimierza oraz rozważań, czy tradycja może być markowa?

Pobierz tom (PDF 3MB)

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content