Badania archeologiczne

Na zdjęciu widoczne dłonie w czerwono-niebieskich rękawicach. W prawej dłoni pędzel odgrzebujący ziemię

Spycimierz szczególny

Pozostałości dawnego grodziska w Spycimierzu znane były w środowisku badaczy od wielu lat. Gród po raz pierwszy wizytował Roman Jakimowicz w latach 20. XX w., natomiast 1935 r. – Jan Skoiński. W 1949 r. prowadzono badania powierzchniowe, opisując Spycimierz w korpusie grodzisk Polski Środkowej jako grodzisko stożkowate. Kompleksowe badania archeologiczne przeprowadzono w Spycimierzu w latach 60., potem na szerszą skalę w 2014 r., realizując rozbudowany, multidyscyplinarny program, w skład którego weszło rozpoznanie lotnicze, geofizyczne metodą magnetyczną i elektrooporową, fosforowe i powierzchniowe. W 2016 r. badania uzupełniono o kolejne rozpoznanie lotnicze oraz badania georadarowe. W trakcie wykopalisk zarejestrowano prawie tysiąc fragmentów ceramiki naczyniowej, z której większość może być datowana na okres od XII do połowy XIII w., zaś pozostałe na drugą połowę XIII i XIV w. Tak liczny zbiór potwierdza, że Spycimierz w XII-XIV w. był dużym ośrodkiem administracyjnym i procesy osadnicze na tym terenie były bardzo intensywne.

Najnowsze odkrycia

Przed rozpoczęciem budowy Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” miejsce przyszłej inwestycji zostało dokładnie przebadane przez archeologów. Wspomniane badanie poprzedzone zostały kwerendą źródłową oraz kartograficzną. Efekty kilkumiesięcznej pracy badawczej i poszukiwawczej były imponujące. Jednym z najważniejszych celów przeprowadzonych badań było potwierdzenie wielowiekowej historii osadnictwa na terenach Spycimierza, nie tylko w rejonie dawnego grodziska, ale i na terenie obecnej miejscowości. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły również na odnalezienie kilkuset zabytkowych przedmiotów takich jak: naczynia, narzędzia, monety, czy inne przedmioty codziennego użytku, które były własnością dawnych mieszkańców tych ziem.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content